Членство

1. Членуването в сдружението е доброволно.
2. Член на сдружението може да бъде всяко физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
3. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
Всеки член на сдружението има право:
1. Да участва в дейността на сдружението.
2. Да бъде избиран в неговите органи на управление.
3. Да внася предложения и идеи за дейността на сдружението.
4. Да бъде информиран за дейността на сдружението.
5. Да следи работата на сдружението и органите на управление.
6. Да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
Всеки член на сдружението е длъжен:
1. Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на целите на сдружението.
2. Да плаща членски внос до 31 януари на текущата година, в размер на 15 лева за физически лица и 100 лева за юридически лица.
З. Да работи за издигане обществения авторитет на сдружението и запазване на неговото добро име.
Придобиване на членство
1. Нови членове на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатитеотправят писмено заявление до Управителния съвет, който разглежда заявлението и ведномесечен срок се произнася с решение. Приемането на членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Разходване на средствата:
Средствата събрани от членски внос, ще помогнат за развитието на велосипедната инфраструктура в Свогенския регион (трасирене, маркиране, заснемане, отбелязване), за развитието на интернет страницата на велосдружение “Велокрация”, както и за повишаване на информираността на гражданите за ползата от използването на велосипеда.

Скоро очаквайте обявяването на договорените отстъпки в други заведения и обекти!

Членове – виж

Share